Transferia en Natura2000

pimpernelblauwtje4

Overheden vinden Natura2000 héél belangrijk. Ze investeren er zelfs miljoenen in. Onlangs bijvoorbeeld stopte Europa 1,7 miljoen euro in het natuurgebied Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek. Om ervoor te zorgen dat het Pimpernelblauwtje niet verdwijnt. Het is de enige plek in Nederland waar dit vlindertje voorkomt. En wat doet onze eigen lokale overheid? Ze gaan een garage van 10 meter hoog en 150 meter lang neerzetten dat niet alleen met zijn achterwerk in het Natura2000-gebied, maar ook bovenop kwelwatergebied komt te liggen. Kwelwater dat belangrijk is voor het behoud van de flora en fauna in de Moerputten. Gelukkig zijn sommige partijen in de raad wakker. En nu worden er ook al vragen in provinciale staten over gesteld. Door de Partij voor de Dieren bijvoorbeeld. We houden de moed er nog even in!

Een kansrijk alternatief

We zeggen het steeds weer: er zijn meerdere betere locaties te bedenken voor een transferium dan de Deutersestraat. In de omgeving van de Brabanthallen liggen een paar terreinen al jaren braak en ook bij de Brabanthallen zelf zou je een garage kunnen bouwen op het bestaande parkeerterrein. Een combinatie behoort ook tot de mogelijkheden. Het voor- en natransport zijn uitstekend vanaf die locaties en mens en natuur ondervinden er geen of aanzienlijk minder hinder. Ook natransport d.m.v. een watertaxi is hier kansrijk! Gisteren probeerde Judith Hendrickx van de Bossche Groenen dit plan voor te leggen aan de commissie, maar ze werd schandalig vaak en treiterig geïnterrumpeerd, waardoor zij haar verhaal niet goed voor het voetlicht kon brengen. Op bovenstaande kaart staat een overzichtelijke vergelijking tussen de locaties Deutersestraat en omgeving Brabanthallen. Kijk en oordeel zelf.

Verbijsterende commissievergadering

raadszaal
Op 30 juni was dan eindelijk de vergadering van de Commissie ROB. Maar, de dames en heren politici waren over het algemeen blind en doof voor onze argumenten. Er was duidelijk vooraf een koers afgesproken en er was overduidelijk geen bereidheid meer om naar onze eerlijke, goede, interessante verhaal te luisteren. Dat transferium MOET er komen en wel op de Deutersestraat! Wat een poppenkast. We hadden net zo goed uit Jip & Janneke kunnen voorlezen… Positieve momenten waren er gelukkig ook: Bossche Groenen, GroenLinks, SP en Bosch Belang steunden ons royaal. En de PVDA dan? Tsja, die wilde liever het college aan een meerderheid helpen. Auw.

Onze inspreektekst nog een keertje nalezen? Dat kan

Transferiumterreur

ScreenHunter_118 Jun. 17 19.02

Ja hoor, daar gaan we weer. Ronde drie. Op 30 juni staat onderstaand raadsvoorstel op de agenda van de commissie ROB. Het is precies hetzelfde verhaal als in september en in april. Nu weer met een korte passage over de milieu-effecten. U raadt het al: deze blijven binnen wettelijke normen. Interessant is ook nu weer: wat staat er niet in raadsvoorstel. Alles wat ongemakkelijk uitkomt, is er voor het gemak uitgelaten. Jammer. Slechte zaak van onze gemeente: de raad en de burger hebben recht op een compleet plaatje en een integraal verhaal. Hierover later meer!

Raadsvoorstel-Transferium-Willemspoort

Facing the facts: 10 locaties in West

ScreenHunter_94 Apr. 06 18.07

De afgelopen week hebben wij, samen met onze vrienden van Het Groene Hart, van de Wijkraad West en bewoners van de Deutersestraat en de Oude Vlijmenseweg ons eigen locatieonderzoek gedaan. We hebben 10 locaties op basis van de belangrijkste feiten tegen elkaar afgewogen. De wethouder zei dat hij ook een locatieonderzoek heeft gedaan, maar dat heeft niemand nog gezien.

Lees hier onze quickscan.

Update 7 april: hebben we ineens toch iets gekregen van de wethouder. Ook dit schitterende onderzoek lezen? Klik dan hier.

Zoek de verschillen!

Onze inspreektekst

microfoonOp 24 maart vergaderde de commissie ROB over het raadsvoorstel Willemspoort. Met spandoeken en goede moed waren we aanwezig. En we spraken in. De tekst die we gebruikten nalezen? Klik hier.

De commissieleden zelf waren verdeeld, maar vrijwel eensgezind in de opvatting dat er nog onderzoek op tafel moet komen. We zijn benieuwd welke schitterende inzichten daarin zitten op basis waarvan de gemeente de Deutersestraat onherstelbaar denkt te moeten vernielen. Lees de concept notulen of beluister het audioverslag (vanaf ongeveer 1 uur en 9 minuten).

Het leverde wederom weer een artikel in het Brabants Dagblad op.

krant

Geachte commissie ROB,

briefVandaag hebben we u een briefje gestuurd. Aanstaande dinsdag bespreekt u namelijk de inhoud van het raadsvoorstel dat u vorige week van het college ontving. Het raadsvoorstel schetst echter een wel heel eenzijdige en halve werkelijkheid en mist de benodigde onderbouwing en transparantie. In onze brief ónze, stevig onderbouwde, kijk op het voornemen van het college. Het college heeft dit dossier jaren in de la laten liggen en nu moet er ineens en met haastige spoed een transferium uit de grond gestampt worden. Dat gaat zomaar niet. Wij verwachten van u als onze volksvertegenwoordigers in de raad een zorgvuldige behandeling van eerlijke feiten. Maakt u het verschil tussen een hapsnap besluit en een breedgedragen, toekomstbestendig en trots beleid? We zien elkaar dinsdag.

Lees hier onze brief.

Raadsvoorstel Transferium:
wat staat er niet in?

watstaaternietOp 10 maart heeft het college dan eindelijk gesproken over het raadsvoorstel Transferium Willemspoort. Het is voor de snelle lezer een keurig stukje tekst geworden, vol met onderbouwingen, feiten en cijfers. De interessante vraag is echter: wat staat er niet in? Er is niet te lezen:

1. dat het raadsvoorstel niet in lijn is met de door de Raad unaniem aangenomen motie van Bossche Groenen op 16 oktober 2014 en de duidelijke toezeggingen van de toenmalige wethouder, noch in letter noch in geest.

2. dat er geen énkel draagvlak is voor een transferium op deze plek: niet bij de tuinders, niet bij de bewoners van de Deutersestraat, niet bij de bewoners aan de Oude Vlijmenseweg, niet bij Wijkraad-West, niet bij milieuverenigingen, zoals het Groen Platform, het Groene Hart en Stichting Boom en Bosch, enzovoorts.

3. dat het transferium eerst Transferium West heette en nu voor het gemak weer Transferium Willemspoort wordt genoemd. Hoezo is ‘West’ verdwenen? Waar is toch het stadsbrede, samenhangende locatieonderzoek voor transferia in onze stad? Diverse opties voor locaties elders, ook in West, zijn minder duur, sneller ingericht, met veel minder schade voor mens en natuur en met net zo een snelle verbinding naar de binnenstad. De in het raadsvoorstel genoemde locatie en omvang van het transferium mist dus een samenhangende onderbouwing.

4. dat de € 8 mil. subsidie van de provincie Noord-Brabant ook nog later dit jaar beschikt kan worden. Er is dus ruim voldoende tijd voor nader onderzoek naar een betere locatie, naar omvang, naar stadsbreed samenhangend beleid.

5. dat het bestemmingsplan een maximale hoogte en bebouwingsdichtheid bepaald heeft en dat het transferium in het genoemde zoekgebied veel te groot is.

6. dat tot op heden in álle gemeentelijke visies en masterplannen de typische landschappelijke en cultuur-historische kwaliteiten van het gebied bij de Deutersestraat, dorps en groen, beschermd en versterkt zouden moeten worden, maar dat deze zaken, in de haast om een plek te vinden voor een transferium, voor het college er ineens niet meer toe doen. En een JBZ omringt door garages is bovendien landschappelijk gezien bijzonder onwenselijk.

7. dat wat het college een “minimale aanpassing aan de Honderd Morgen” noemt in feite een maximale aanpassing aan de Honderd Morgen en de Deutersestraat is: verkeersopstoppingen op de Vlijmenseweg en Deutersestraat, drukte en uitstoot van af- en aanrijdende auto’s en bussen, geluidsoverlast, luchtvervuiling, lichtvervuiling, horizonvervuiling, schade aan landschap en cultuurhistorie, schade aan natuur, enzovoorts, enzovoorts. Het toekomstig verblijf op de tuinen zal hierdoor ernstig worden aangetast. Dit ondanks het verzoek van de raad en de toezegging van de wethouder.

8. dat er, in het uiterste geval, schadeloosstelling zal moeten zijn voor de direct getroffen tuinders, die al bijna 8 jaar tevergeefs in de toekomst van hun tuinen hebben geïnvesteerd. En schadeloosstelling voor de vereniging die nu onverhuurbare percelen zal krijgen terwijl er wel grondhuur aan de gemeente moet worden betaald. En dat nadat de vereniging, op last van de gemeente (!), hier nog maar enkele jaren geleden gedwongen naar toe moest verhuizen. En dat er nog een huurovereenkomst in de weg zit.

9. dat de bijna verdubbeling van het aantal parkeerplaatsen (naar 1100!!) slechts wordt ingegeven op de capaciteit van de garage van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en niet wordt bepaald door een samenhangende visie over precieze ligging en omvang van transferia in onze stad. Extra verkeer uit het zuiden (A2) bijvoorbeeld is juist beter van de randweg te weren; men rijdt dan één afslag verder naar de Pettelaar en dat is de moeite niet als je toch al in de auto zit.

10. dat het JBZ een tekort aan parkeerplaatsen voor zijn personeel zou hebben (personeel dat overigens structureel buiten de garage parkeert, maar dit terzijde) en dat JBZ gek genoeg niets hoeft te meebetalen aan deze oplossing voor haar eigen probleem. Hier mag de belastingbetaler nu dus voor betalen.

11. dat het college bang is voor precedentwerking. Maar het college zou dit verhaal juist moeten aangrijpen voor een nieuw precedent, te weten: gedragen en zorgvuldig beleid maken.

“Wie schrijft die blijft”, lijkt het devies van het college. We zullen zien was de raad hiervan vindt op 14 april.

De stukken:
Raadsvoorstel Transferium Willemspoort
Bijlage 1
Bijlage 2

Het verzet groeit en groeit en groeit

Wij zijn trots dat ook het bestuur van de Wijkraad West (wijken Kruiskamp en Schutskamp) ons steunt in onze strijd tegen het geplande transferium. Ook zij vragen de gemeente een pas op de plaats te maken: eerst een gemeentebrede visie op parkeren en transferia aan de raad aanbieden, daarna kunnen garages en dergelijke worden gebouwd. Klasse!

Het verzet groeit en maatschappelijke steun voor een transferium aan de Deutersestraat is onderhand bijzonder ver te zoeken.

Lees ook het Brabants Dagblad van 24 februari 2015.

Vrienden van de Wijkraad: veel succes met jullie burgerinitiatief komende dinsdag in de commissie ROB.

logowijkraadwestgroot

De 7 van 100

flowerpower

Goed, even to the point nu: wat wij vragen is…

1. dat de gemeente ‘s-Hertogenbosch de plannen tot bouw van het transferium west aan de Deutersestraat per direct opschort.

2. de gemeente de druk van de ketel te halen en elders een tijdelijk transferium in te richten zodat Willemspoort zich wel kan doorontwikkelen. Mogelijke tijdelijke locaties zijn: de voormalige overslag van de afvalstoffendienst aan de Graaf van Solmsweg, het voormalige Michelinterrein, de voormalige montagehal van Michelin, aan de Treurenburg, Maaspoort naast Omron. De eerste drie suggesties maken ook nog medegebruik ten behoeve van de Brabanthallen mogelijk.

3. de gemeente de gewonnen tijd in te zetten voor:
a. een second opinion op de transferiumlocatie uit de Willemspoort visie 2009 en 2013, vastgebouwd aan de huidige parkeergarage.
b. de ontwikkeling van een gemeentebreed transferiumbeleid, daarbij ook rekeninghoudend met prognoses over toekomstig autobezit en autogebruik.
c. de ontwikkeling van breed, modern mobiliteitsbeleid t.a.v. toerisme en economie voor de binnenstad en daarin de bedrijven en instellingen in de gemeente te betrekken en ook verantwoordelijk te maken om zodoende de parkeerdruk op termijn te verlagen.
d. het doen van een gedegen locatieonderzoek en daarbij een integrale benadering te kiezen, rekening houdend met landschappelijke en cultuur-historische waarden ter plekke en met kansen voor economische ontwikkeling. Daarbij dient het uitgangspunt te zijn dat het autoverkeer voor de binnenstad zoveel mogelijk aan de randen van de stad wordt afgevangen. In dit geval dus dicht bij de ring A59.

4. de gemeente de onderzoeksresultaten aan de raad voor te leggen zodat de raad er een democratisch en zorgvuldig besluit over kan nemen op basis van visie, gedegen onderzoek en uitgewerkte scenario’s.

5. de gemeente om consequent beleid: in het verleden is de Deutersestraat met vele natuur- en cultuurargumenten ingetekend in allerhande visies en plannen als een gebied om te behouden, te beschermen en te versterken. Deze argumenten kunnen niet zomaar van tafel geveegd worden, al helemaal niet onder tijdsdruk. Wij vragen dat de gemeente betrouwbaar, consequent, interactief en integraal (samen) aan de toekomst van de stad bouwt en niet hapsnap de zaakjes slordig regelt.

6. als directe buren mee te mogen praten over een duurzame, passende en breedgedragen inrichting van de voormalige stadskwekerij, waarmee de gemeente als ook de volkstuinen, de bewoners van de Deutersestraat, de milieugroepen en de Wijkraad West tevreden kunnen zijn.

7. Tot slot: wij vragen de gemeente niet bang te zijn voor precedentwerking, maar deze juíst op te zoeken. Indien bovenstaande praktische benadering wordt gevolgd, dan wordt er juist een precedent geschapen op zorgvuldig en integraal beleid en niet op gemakzuchtig, ad hoc beleid.

Jos van Son in het zonnetje

ScreenHunter_81 Jan. 30 14.00Vanochtend hebben we Jos van Son van het Rosmalens Belang, de nieuwe portefeuillehouder verkeer en vervoer, in het zonnetje gezet. Deze mand met narcissen heeft hij ontvangen om hem te feliciteren als nieuwe wethouder in het Bossche college. Symbool voor de nieuwe lente die er hopelijk zonnig uit zal zien. We hebben er natuurlijk ook een briefje bijgedaan. Lees hier het briefje. #geengaragenaastonzevolkstuinen

Briefje aan de gemeente

penKomende woensdag zouden we met de gemeente gaan praten over inpassing van het beoogde transferium ten opzichte van onze tuin, maar hier passen we voor: we willen helemaal geen transferium naast onze tuin, laat dus staan dat we willen praten over op welke plek precies ons nieuwe toegangsweg komt te liggen. Hieronder het briefje dat we de behandelend ambtenaar zojuist stuurden, met raadsleden, wethouder, burgemeester en pers in de cc. Hopelijk opent dit de deur naar een meer duurzame, meer constructieve en meer zinnige oplossing.

Brief van de vereniging aan de gemeente 20150112

Parkeergarage: fase 2

Ja hoor, daar gaan we weer. Nadat de gemeenteraad op 16 oktober unaniem besloot géén garage op onze tuinterrein te plaatsen, zijn de ambtenaren druk op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. U raadt het al: de nieuwe locatie is pal náást onze tuinen. Ook hier zijn wij natuurlijk tegen: wie wil nu groente verbouwen in de rook van een parkeergarage? Wij eten onze salade het liefst zónder een fijnstofdressing.

garage

Ook dit plan van de gemeente zullen we proberen tegen te gaan. Dit is ook helemaal in lijn met de wens van de gemeenteraad zelf, die de wethouder unaniem (!) opdroeg om onze tuinen te sparen. Als Jan Hoskam meent dat hij onze tuinen spaart door een garage met bijbehorende verkeersstromen te organiseren direct naast onze tuin, dan is hij toch echt abuis.

Beste wethouder, kom toch eens kijken op onze tuinen en op de Deutersestraat: een garage van 10 meter hoog plus druk verkeer slaat hier als een tang op een varken.

It’s a beautiful day, the sun is shining, we feel good, and no one is gonna stop us now

actie
Wauw, het is gelukt. Een historisch moment voor onze vereniging. Er komt géén parkeergarage op onze tuinen en onze tuinen blijven waar ze zijn. Zo heeft de gemeenteraad vanavond besloten en zo heeft wethouder Jan Hoskam beloofd, mede door de mooie ingreep van Bosch Belang. Het staat zwart op wit. Dankzij de geweldige inzet van de Bossche Groenen/Judith Hendrickx, dankzij de grote betrokkenheid van GroenLinks en dankzij de hartverwarmende steun van alle andere fracties in de raad. Enorm bedankt Bossche raad. We kunnen weer vooruit kijken. Hieronder, voor de liefhebber, de belangrijkste stukken op rij.

 • Alle tweets op een rijtje
 • Besluitenlijst Raadsvergadering 16/102014
 • Notulen gemeenteraadsvergadering 16/10/2014
 • Motie Bossche Groenen 16/10/2014
 • Besluitenlijst Raadsvergadering 07/10/2014
 • Vragen Bossche Groenen aan college 07/10/2014
 • Persbericht 06/10/2014
 • Brief van de vereniging aan de gemeenteraad 06/10/2014
 • Raadsinformatiebrief van het college aan de raad op 01/10/2014
 • Bewonersbrief voor omwonenden van 01/10/2014
 • Plattegrond, bijlage bij de bewonersbrief van 01/10/2014
 • Gemeente ‘s-Hertogenbosch: onnavolgbaar

  handdrukVandaag zijn we door de gemeente ‘s-Hertogenbosch voor een meer dan onaangenaam blok gezet: of we weer even willen weggaan, want er moet een parkeergarage komen. Opmerkelijk om heel veel redenen, maar zeker ook omdat we nog maar een paar jaar geleden (toen we nog Volkstuinvereniging Deuteren heette) een prachtige “Groene Handdruk” kregen van deze zelfde gemeente. De “Groene Handdruk”, een blijk van waardering, ontvingen we nu juist voor onze inzet om de gemeente een stukje groener en mooier te maken.

  Wie het snapt, mag het zeggen.

  Verbijsterend bericht van de
  gemeente ‘s-Hertogenbosch

  Is dit hoe onze tuin er straks uit ziet? Wel als het aan de gemeente ligt.

  parkeergarage
  Vandaag werden we uitgenodigd voor een gesprek. Twee ambtenaren vertelden ons doodleuk dat we even een stukkie moeten opschuiven want er wordt een parkeergarage gebouwd. En dat dat toch geen probleem is, want we kunnen er toch een volwaardige plek voor terug krijgen?

  Verbijsterd en vol vragen werden we uitgeleide gedaan. Hoezo een volwaardige plek? Hoezo horen we dit 1 minuut na 12? Hoezo zal de gemeenteraad dit besluit behandelen als een hamerstuk? En waarom zijn wij totaal geen gesprekspartner geweest in alle plannenmakerij? Hoezo mogen we geen bezwaar maken? Hoezo moet die garage precies op ons terrein? En hoezo moeten we hierover ons mond houden omdat de gemeenteraad nog van niets weet?

  Beste tuinleden, zondag a.s. (14.00-16.00 uur) komen we bij elkaar om hierover van gedachten te wisselen en plan de campagne te maken. Wordt vervolgd.