Raadsvoorstel Transferium:
wat staat er niet in?

watstaaternietOp 10 maart heeft het college dan eindelijk gesproken over het raadsvoorstel Transferium Willemspoort. Het is voor de snelle lezer een keurig stukje tekst geworden, vol met onderbouwingen, feiten en cijfers. De interessante vraag is echter: wat staat er niet in? Er is niet te lezen:

1. dat het raadsvoorstel niet in lijn is met de door de Raad unaniem aangenomen motie van Bossche Groenen op 16 oktober 2014 en de duidelijke toezeggingen van de toenmalige wethouder, noch in letter noch in geest.

2. dat er geen énkel draagvlak is voor een transferium op deze plek: niet bij de tuinders, niet bij de bewoners van de Deutersestraat, niet bij de bewoners aan de Oude Vlijmenseweg, niet bij Wijkraad-West, niet bij milieuverenigingen, zoals het Groen Platform, het Groene Hart en Stichting Boom en Bosch, enzovoorts.

3. dat het transferium eerst Transferium West heette en nu voor het gemak weer Transferium Willemspoort wordt genoemd. Hoezo is ‘West’ verdwenen? Waar is toch het stadsbrede, samenhangende locatieonderzoek voor transferia in onze stad? Diverse opties voor locaties elders, ook in West, zijn minder duur, sneller ingericht, met veel minder schade voor mens en natuur en met net zo een snelle verbinding naar de binnenstad. De in het raadsvoorstel genoemde locatie en omvang van het transferium mist dus een samenhangende onderbouwing.

4. dat de € 8 mil. subsidie van de provincie Noord-Brabant ook nog later dit jaar beschikt kan worden. Er is dus ruim voldoende tijd voor nader onderzoek naar een betere locatie, naar omvang, naar stadsbreed samenhangend beleid.

5. dat het bestemmingsplan een maximale hoogte en bebouwingsdichtheid bepaald heeft en dat het transferium in het genoemde zoekgebied veel te groot is.

6. dat tot op heden in álle gemeentelijke visies en masterplannen de typische landschappelijke en cultuur-historische kwaliteiten van het gebied bij de Deutersestraat, dorps en groen, beschermd en versterkt zouden moeten worden, maar dat deze zaken, in de haast om een plek te vinden voor een transferium, voor het college er ineens niet meer toe doen. En een JBZ omringt door garages is bovendien landschappelijk gezien bijzonder onwenselijk.

7. dat wat het college een “minimale aanpassing aan de Honderd Morgen” noemt in feite een maximale aanpassing aan de Honderd Morgen en de Deutersestraat is: verkeersopstoppingen op de Vlijmenseweg en Deutersestraat, drukte en uitstoot van af- en aanrijdende auto’s en bussen, geluidsoverlast, luchtvervuiling, lichtvervuiling, horizonvervuiling, schade aan landschap en cultuurhistorie, schade aan natuur, enzovoorts, enzovoorts. Het toekomstig verblijf op de tuinen zal hierdoor ernstig worden aangetast. Dit ondanks het verzoek van de raad en de toezegging van de wethouder.

8. dat er, in het uiterste geval, schadeloosstelling zal moeten zijn voor de direct getroffen tuinders, die al bijna 8 jaar tevergeefs in de toekomst van hun tuinen hebben geïnvesteerd. En schadeloosstelling voor de vereniging die nu onverhuurbare percelen zal krijgen terwijl er wel grondhuur aan de gemeente moet worden betaald. En dat nadat de vereniging, op last van de gemeente (!), hier nog maar enkele jaren geleden gedwongen naar toe moest verhuizen. En dat er nog een huurovereenkomst in de weg zit.

9. dat de bijna verdubbeling van het aantal parkeerplaatsen (naar 1100!!) slechts wordt ingegeven op de capaciteit van de garage van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en niet wordt bepaald door een samenhangende visie over precieze ligging en omvang van transferia in onze stad. Extra verkeer uit het zuiden (A2) bijvoorbeeld is juist beter van de randweg te weren; men rijdt dan één afslag verder naar de Pettelaar en dat is de moeite niet als je toch al in de auto zit.

10. dat het JBZ een tekort aan parkeerplaatsen voor zijn personeel zou hebben (personeel dat overigens structureel buiten de garage parkeert, maar dit terzijde) en dat JBZ gek genoeg niets hoeft te meebetalen aan deze oplossing voor haar eigen probleem. Hier mag de belastingbetaler nu dus voor betalen.

11. dat het college bang is voor precedentwerking. Maar het college zou dit verhaal juist moeten aangrijpen voor een nieuw precedent, te weten: gedragen en zorgvuldig beleid maken.

“Wie schrijft die blijft”, lijkt het devies van het college. We zullen zien was de raad hiervan vindt op 14 april.

De stukken:
Raadsvoorstel Transferium Willemspoort
Bijlage 1
Bijlage 2